Izjava o zaštiti privatnosti

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI
 
Online prodavnica “Fashion Hunter“ se obavezuje da će čuvati privatne podatke svih svojih korisnika. Prikupljaju se samo osnovni podaci neophodni za poslovanje i informisanje korisnika sajta, a sve u skladu sa dobrim poslovnim običajima I u cilju pružanja kvalitetne usluge.
Svi podaci korisnika tretiraju se kao visoko poverljivi I strogo se čuvaju, a dostupni su samo zaposlenima kojima su neophodni da bi pružili kvalitetnu uslugu. Svi zaposleni Internet prodavnice “Fashion Hunter” u obavezi su da se pridržavaju načela zaštite privatnosti. Lični podaci korisnika neće biti dostupni trećim licima bez prethodnog korisnikovog  pristanka.


POLISA PRIVATNOSTI


Ovom Polisom privatnosti uređuje se svrha i način obrade podataka o ličnosti koje kompanija  Jelena Mitrović PR FH BRAND kao rukovalac prikuplja od korisnika sajta www.fashionhunter.rs  (u daljem tekstu: sajt).
Polisa privatnosti se odnosi na sajt i sve kanale digitalnog marketinga povezane sa njim.
 
Značenje izraza 
U skladu Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti „Službeni glasnik RS“, br. 87/2018 (u daljem tekstu: ZZPL) sledeći izrazi imaju sledeće značenje:
 - „podatak o ličnosti" (u daljem tekstu: podatak o ličnosti ili lični podatak) je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;
- "obrada podataka o ličnosti" je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;
 - "rukovalac" je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade;
 - "pseudonimizacija" je obrada na način koji onemogućava pripisivanje podataka o ličnosti određenom licu bez korišćenja dodatnih podataka, pod uslovom da se ovi dodatni podaci čuvaju posebno i da su preduzete tehničke, organizacione i kadrovske mere koje obezbeđuju da se podatak o ličnosti ne može pripisati određenom ili odredivom licu.
 
Rukovalac 
Za obradu ličnih podataka korisnika sajta (u daljem tekstu: korisnici) kao rukovalac odgovora:
Jelena Mitrović Pr FH BRAND 
MB: 65962250
PIB: 112225471
e-mail adresa: info@fashionhunter.rs
 
Vrste ličnih podataka
FH BRAND rukovodi obradom onih ličnih podataka, koje mu korisnici daju prilikom posete sajtu. U zavisnosti od svrhe nameravane obrade, vrste podataka o ličnosti u pitanju obuhvataju sledeće lične podatke: ime, prezime, e-mail adresu, šifru, adresu stanovanja, datum rođenja, pol, zanimanje, podatke o kupovinama (plaćanju, kupljenim artiklima, narudžbinama, povraćajima proizvoda itd.) i kontakt podatke (broj fiksnog ili mobilnog telefona).


U principu FH BRAND prikuplja samo one podatke koje mu korisnici dobrovoljno daju i koji su nužni za ostvarivanje svrhe konkretne obrade.
 
Svrha obrade ličnih podataka
FH BRAND  prikuplja i obrađuje lične podatke u sledeće svrhe:
 - upravljanje nalozima registrovanih korisnika sajta;  
 - izvršenje kupoprodajnih ugovora;
 - rešavanje zahteva kupaca (za: zamenu artikala, odustanak od kupoprodajnog ugovora,  reklamaciju);
 - slanje newsletter-a (periodičnih sms/viber i email poruka) korisnicima koji su izrazili želju da ih primaju o temama iz opsega njihovih interesovanja;
 - pružanje informacija o proizvodima iz prodajnog asortimana FH BRAND-a;
 - personalizaciju iskustva korisnika;
 - unapređenje sajta i prilagođavanje sadržaja potrebama korisnika;
 - realizacija promocija, takmičenja, istraživanja ili drugih aktivnosti u okviru sajta;
 - rešavanje molbi, pitanja i/ili drugih zahteva korisnika i
 - unapređenje usluga FH BRAND.


Korsinik koji FH BRAND  poveri lične podatke trećih lica jemči da su ta treća lica upoznata da će njihovi lični podaci biti upotrebljeni i da su saglasna sa svrhom i načinom njihove obrade.
 
Pravni osnov obrade ličnih podataka korisnika 


U zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade, pravni osnov za obradu ličnih podataka korisnika može da bude njihov pristanak (saglasnost), izvršenje ugovora odnosno usluge koja je tražena, poštovanje zakonskih propisa koji nalažu obradu ličnih podataka korisnika i/ili legitimni (opravdani) interesi  FH BRAND-a (obrada kao što je ona u cilju: upravljanja i održavanja ugovornog odnosa, odgovaranja na posebne zahteve, traženja povratnih informacija od korisnika kako bi se poboljšao sajt i proizvodi, kao i u cilju preduzimanja drugih opštih marketinških aktivnosti), osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi korisnika i osnovna prava i slobode odnosno interesi i osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose, a koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno.


Legitimni interes FH BRAND-a podrazumeva one slučajeve prikupljanja i obrade, koje korisnik zainteresovan za proizvode FH BRAND-a može u redovnom toku stvari da očekuje, kao i one kada je obrada nužna bez izričitog pristanka korisnika.
FH BRAND obrađuje lične podatke za ostvarivanje prava i obaveza iz sklopljenih ugovora o kupoprodaji preko Internet stranica (dalje: Online kupovina).
Lični podaci koje prikupljamo od Vas su: ime i prezime, elektronska adresa, adresa (ulica, kućni broj, poštanski broj, mesto, država), broj telefona. Sve vaše lične podatke dobijamo direktno do Vas.
Obradu vaših podataka vršimo za svrhu omogućavanja i izvršavanja vaše online kupovine putem naših Internet stranica. Prilikom korišćenja usluge Online kupovine Društvo obrađuje Vaše podatke o ličnosti u svrhu:

  • realizacije porudžbine i dostavljanja informacija o statusu porudžbine (npr. obaveštenje kupca o vremenu dostave, odgovaranje na eventualne zahteve u vezi narudžbine i sl.); omogućavanja kupcima podnošenje reklamacija i povrata; pohranjivanja bilo kojeg popisa liste želja, koje korisnici Internet stranica mogu kreirati; otkrivanja i/ili sprečavanja zloupotrebe ili prevare.

Naše Internet stranice uključujući i odeljak za Online kupovinu možete koristiti u svojstvu “Registrovanog korisnika” ili “Neregistrovanog korisnika”. Za registraciju i otvaranje korisničkog profila potrebni su nam sledeći lični podaci: Ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa i mesto prebivališta, poštanski broj, pol. FH BRAND nema pristup lozinkama, tako da je korisnik isključivo odgovoran za zaštitu svoje lozinke. Svaki korisnik odgovara za tačnost i istinitost svih informacija koje je dao i garantuje da će svojim profilom upravljati lično, odnosno preko lica koje ovlasti.
Društvo čuva podatke do opoziva ili odjave profila u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije. Korisnik se može odjaviti u bilo kom trenutku, slanjem pisanog obaveštenja odgovarajuće sadržine u elektronskoj formi na e-mail adresu info@fashionhunter.rs, s tim da e-mail mora biti poslat sa elektronske adrese sa koje se korisnik prijavio kao registrovani korisnik, ili slanjem dopisa na adresu sedišta rukovaoca. Nakon deaktivacije Društvo će čuvati vaše podatke u roku od 6 meseci od dana deregistracije, u cilju rešavanja eventualnih reklamacija iz prethodnog perioda.
U cilju uspešnog obrađivanja narudžbine od strane “Neregistrovanog korisnika” potrebni su nam sledeći lični podaci: ime i prezime, e-mail adresa, adresa i mesto prebivališta odnosno adresa isporuke, poštanski broj i kontakt telefon. Ukoliko ne pružite tražene podatke, Društvo verovatno neće moći da obradi vašu porudžbinu i dostavi vam naručenu robu. Svaki korisnik odgovora za tačnost podataka koje je uneo.
Takođe FH BRAND je dužan po osnovu propisa koji regulišu oblast zaštiti potrošača da kupcima obezbedi mogućnost ulaganja reklamacija na kupljene proizvode. U tom slučaju, prilikom ulaganja reklamacije od Vas kao kupca možemo da uzmemo podatke o imenu i prezimenu, broju telefona, e-mail adresi i/ili kućnu adresu, ukoliko je potrebno npr. slanje robe ali i druge podatke u zavisnosti od načina okončanja postupka reklamacije kao što je broj tekućeg računa (zbog vraćanja iznosa vrednosti kupljene robe) i druge podatke ukoliko su potrebni radi ispunjenja obaveza FH BRAND-a u vezi sa postupkom rešavanja reklamacije a koje obaveze proizilaze iz finansijskih i/ili poreskih propisa. Podatke prikupljenje na ovaj način koristimo isključivo radi rešavanja i odgovaranja na Vaše reklamacije.
Pravni osnov za obradu ovih podataka je član 12, stav 1 tačka 2) i 3) Zakona imajući u vidu izvršenje ugovornih obaveza odnosno pravnih obaveza.
FH BRAND će uvek nastojati da za obradu podataka o ličnosti pribavi pristanak korisnika, a rukovodiće se legitimnim interesom samo onda kada je to nužno i u interesu korisnika.
Podaci o ličnosti kao što su: ime, prezime, e-mail adresa, šifra, adresa stanovanja, datum rođenja, pol, zanimanje i kontakt podaci (broj fiksnog ili mobilnog telefona) prikupljeni prilikom kreiranja korisničkih naloga na sajtu obrađuju se na osnovu pristanka korisnika i/ili legitimnog interesa FH BRAND-a. Prilikom kreiranja naloga na sajtu obrada podataka korisnika je nužna u svrhu upravljanja  njihovom registracijom. Tada, rukovodeći se svojim legitmnim interesom FH BRAND-a, može obrađivati lične podatke korisnika smatrajući da je registracijom odnosno korišćenjem sajta izrazio interesovanje za dalje ponude i u tom smsilu može sačuvati listu proizvoda za koje je korisnik izrazio interesovanje ili koje je kupio.
Prilikom kupovine proizvoda putem sajta neophodno je krerati nalog na sajtu pa u skladu sa tim FH BRAND-a od korisnika prikuplja sledeće podatke ime, prezime, e-mail adresu, šifru, adresu stanovanja i kontakt podatke (broj fiksnog ili mobilnog telefona). Osnov za prikupljanje podataka prilikom kupovine proizvoda je izvršenje ugovora, odnosno ugovorne obaveze i pristanak korisnika.

Obrađujemo one lične podatke koje ste nam Vi dali prilikom ostvarenja inicijalnog kontakta, prilikom kasnije komunikacije (npr. kroz telefonski poziv, e-poštu, itd.), prilikom posete internet stranici ili profilima na društvenim mrežama, kao i one lične podatke koji su proizašli iz naše poslovne saradnje, a koji uključuju Vaše identifikacione podatke (ime i prezime), Vaše komunikacijske podatke (kontakt telefon, e-mail, adresa...), Vaše dodatne podatke potrebne za realizaciju našeg poslovnog odnosa (podaci o kupljenim proizvodima, broj lične karte, broj bankovnog računa....).

Vaše podatke obrađujemo u skladu sa utvrđenom svrhom, a kako bismo odgovorili na vaš upit. Pravni osnov za obradu podataka je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitimni interes). Naš i istovremeno vaš (legitimni) interes za ovakvu obradu podataka proizilazi iz potrebe da odgovorimo na vaša pitanja, ukoliko je neophodno da rešimo postojeće probleme i kako bi time obezbedili vaše zadovoljstvo kao našeg kupca ili kao korisnika naše internet stranice.


FH BRAND traži pristanak za obradu ličnih podataka korisnika  pre nego što počne da im šalje newsletter-e. U slučaju da korisnik izrazi želju da prima newsletter-e FH BRAND od njega prikuplja podatke kao što su: e-mail adresa i telefon. Korisnik može da prestane da prima newsletter-e izborom opcije - odjavi se koja se nalazi u svakoj poruci koju je primio nakon čega mu FH BRAND neće više slati poruke takve sadržine niti će po tom osnovu obrađivati lične podatke korisnika.  
FH BRAND  može da sačuva podatke i onog korisnika koji je opozvao pristanak isključivo u svrhu dokazivanja da je obrada pre opozivanja njegovog pristanka bila izvršena u skladu sa zakonom.


Rok čuvanja podataka o ličnosti
FH BRAND  pohranjuje i čuva podatke korisnika samo onoliko dugo koliko je to potrebno da se ostvari svrha konkretne obrade, to jest:
 - lični podaci koji se obrađuju u svrhu upravljanja nalogom korisnika sajta čuvaju se za sve vreme za koje je korisnik registrovan na sajtu;
 - lični podaci koji se obrađuju u cilju izvršenja kupoprodajnog ugovora za proizvode koje je korisnik kupio čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno da se ostvari kupoprodaja, uključujući i vreme potrebno da se postupi po zahtevima za odustanak od kupoprodajnog ugovora odnosno za zamenu artikala, osim u slučaju izričitog zahteva korisnika da se podaci izbrišu pre isteka navedenih rokova u kom slučaju će oni biti pseudonimizirani;
 - lični podaci koji se obrađuju u svrhu postupanja po izjavljenim reklamacijama čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno da se reši reklamacija;
 - prilikom obraćanja korisnika FH BRAND lični podaci se čuvaju u roku potrebnom za obradu upita odnosno dok korisnik ne zatraži njihovo brisanje;
 - lični podaci koji se obrađuju u svrhu dostavljanja podsetnika i obaveštenja ili direktnog oglašavanja FH BRAND  zadržava sve dok se korisnik ne odjavi  odnosno dok ne opozove svoj prisatnak i
 - lični podaci prikupljeni preko cookies-a (kolačića) čuvaju se dok služe svrsi.


Lične podatke korisnika FH BRAND može da čuva i nakon proteka napred navedenih rokova čuvanja u sledeće svrhe: izvršavanja zakonskih obaveza ili zaštite prava FH BRAND-a (pred sudovima ili drugim nadležnim organima), u skladu sa važećim propisima ili prikupljanja statističkih podataka i vođenja evidencija.
FH BRAND će sve lične podatke korisnika koji se ne koriste više ni za jedan od navedenih zakonitih načina obrade izbrisati iz svojih sistema za pohranjivanje i čuvanje. 


Molimo Vas da sva pitanja i zahteve vezane za Vaša prava, u pisanom obliku i potpisane šaljete na info@fashionhunter.rs. Na Vaš zahtev ćemo odgovoriti odmah, a najkasnije u roku od mesec dana, osim ako izuzetna složenost pojedinačnog slučaja ne zahteva produženje navedenog roka. Da bismo Vas zaštitili kao titulara ličnih podataka, potrebno je da se na odgovarajući način identifikujete kao podnosilac prijave, koji će za Društvo predstavljati jemstvo da lične podatke daje njihovom vlasniku.
 
Ko ima pristup ličnim podacima korisnika
U zavisnosti od svrhe obrade ličnih podataka korisnika određenih ovom polisom i u meri u kojoj je to nužno radi njenog ostvarivanja lični podaci korisnika su dostupni zaposlenima u FH BRAND-u  i pouzdanim trećim licima koja „FH BRAND-u pružaju usluge u vezi sa obavljanjem njegove delatnosti, kao što su: 
 - marketinške agencije;
 - lica koja FH BRAND-u pružaju uslugu isporuke proizvoda (usluge pošte, kurirske službe) i
 - lica koja FH BRAND-u pružaju usluge u vezi sa podrškom kupcima.


Svi navedeni primaoci su obavezni da usklade svoje poslovanje sa ZZPL-om odnosno da preduzmu sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili lične podatke korisnika. U slučajevima kada je FH BRAND rukovalac ličnih podataka, a njihovu obradu po njegovom nalogu vrši neko treće lice kao obrađivač, ugovorne strane su u obavezi da zaključe poseban ugovor o zaštiti podataka o ličnosti kojim se uređuju svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti. Zaštita ličnih podataka korisnika od strane tih trećih lica mora da bude na istom nivou kao i zaštita koju pruža FH BRAND.


Lični podaci korisnika mogu biti otkriveni i državnim organima kada je FH BRAND  na to obavezan zakonom, odnosno kada je dužan da to učini u skladu sa važećim propisima ili u cilju zaštite svojih prava i interesa i prava korisnika kao kupaca.


Društvene mreže

Podatke na društvenim mrežama velikim delom obrađuje sam operater, i na taj deo nemamo uticaj.

Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platforma društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka:

Podatke prikupljene na društvenim mrežama obrađujemo u svrhu informisanja potrošača o aktuelnim promocijama i ponudama, a u cilju interakcije i unapređenja odnosa sa pratiocima.

Podake prikupljene na društvenim mrežama na osnovu pristanka kao što su komentari, video snimci, slike, lajkovi, objavljuje operater. Tehnomanija ove podatke ne deli sa trećim licima i zadržava pravo brisanja nezakonitih sadržaja, komentara mržnje, eksplicitnog sadržaja i podataka koji predstavljaju krivično delo.

Sa operaterom društvene mreže delom postoji odnos u skladu sa čl. 45 Zakona (zajednička odgovornost):

Za metode web praćenja koje operater platforme društvene mreže omogućava, operater i mi smo zajednički odgovorni. Web praćenje (webtracking) može pritom da usledi i nezavisno od toga da li ste na platformu društvene mreže prijavljeni ili registrovani. Kao što smo već napomenuli, nažalost samo ograničeno možemo da utičemo na metode web praćenja operatera, na primer ne možemo da ih isključimo.

Pravni osnov za metode web praćenja je legitiman interes, koji se sastoji u tome da se platforma društvene mreže i konkretna fan stranica (fan-page) optimizuju.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Lične podatke čuvamo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje gore navedenih svrha. Pri tome, vodimo računa o zakonskim obavezama čuvanja podataka o ličnosti.

U slučaju kreiranja profila na našem sajtu ili prikupljanja podatka po osnovu saglasnosti, podaci o ličnosti će se obrađivati sve do brisanja korisničkog profila odnosno povlačenja date saglasnosti. Pri čemu opoziv saglasnosti ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu saglasnosti pre opoziva.

Podatke, prikupljene na osnovu saglasnosti, obrisaćemo i pre povlačenja saglasnosti, ako je ostvarena svrha za koju smo prikupljali podatke (kao što to radimo sa učesnicima nagradnih igara).

Kada je osnov prikupljanja podataka zaključenje i izvršenje ugovora, podatke o realizovanim kupovinama i kupcima čuvamo koliko je to predviđeno poreskim propisima i propisima koji regulišu ugovor o prodaji. (npr. podaci o uloženim reklamacijama se čuvaju koliko je to propisano Zakonom o zaštiti potrošača).

Nakon isteka predviđenih rokova, odnosno nakon povlačenja saglasnosti, ukoliko se podaci obrađuju po tom osnovu, svi podaci o kupcima će biti depersonalizovani odnosno obrisani ili uništeni.

Kada su u pitanju podaci o kupovini, kupac može i sam da izvrši depersonalizciju podataka nakon isteka propisanih rokova. Depersonalizacija se vrši slanjem mail-a na info@fashionhunter.rs.


  
Prava korisnika u vezi sa ličnim podacima koje obrađujemo


FH BRAND  se obavezuje da će čuvati lične podatke korisnika kao poverljive i da će im omogućiti da ostvare prava koja imaju u skladu sa ZZPL-om.
Korisnik ima sledeća prava u vezi sa obradom njegovih ličnih podataka:
 - pravo pristupa (korisnik ima pravo da dobije jasne, transparentne i lako razumljive informacije o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, a takođe ima pravo da traži kopiju ličnih podataka koji se obrađuju);
 - pravo na ispravku i/ili dopunu (korisnik ima pravo da zahteva ispravku ličnih podatka ako su oni neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni);
 - pravo na brisanje (korisnik ima pravo da traži da se njegovi lični podaci izbrišu u meri u kojoj oni više nisu potrebni za svrhe obrade ili kada FH BRAND-u  zakon ne dozvoljava da ih više obrađuje); 
 - pravo na prigovor i pritužbu (korisnik ima pravo da prigovori na način obrade njegovih ličnih podataka koji može podneti direktno FH BRAND-u ili da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti);
 - pravo na ograničenje obrade (u svakom trenutku korisnik ima pravo da traži ograničenje obrade njegovih ličnih podataka);


Podaci o maloletnim licima

FH BRAND ne obrađuje namerno podatke o ličnosti maloletne dece ispod 16 godina.

Lica koja su mlađa od 16 godina, ne mogu da kreiraju personalizovane profile na našoj internet stranici.

Odraslima se preporučuje da pravilno nadziru maloletnike pod svojim starateljstvom dok pretražuju po internetu, a naročito kada je omogućeno ostavljanje ličnih podataka.